• 0850 450 89 89

  • 100. Yıl Mahallesi, Cenk Sokak, No: 13/5 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ

  • info@tekulas.com

SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanım

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik 5216 Sayılı yasanın 7. maddesinin (f) ve (p) bentleri ve 9.ve 10. maddeleri gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine verilmiş olan görevin yerine getirilmesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen, işlettirilen, koordine edilen ve denetlenen toplu taşıma araçları ile yolculuk yapanlar tarafından, elektronik ücret toplama sistemi kapsamında kullanılacak olan toplu taşıma seyahat kartlarının türleri, başvuru ve verilme koşulları ile uygulamaya dair esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - 4736 sayılı "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" çerçevesinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı sınırları içerisinde elektronik ücret toplama sistemine entegre olmuş toplu taşıma araçlarından "tam ücretli", "indirimli ücretli" ve "ücretsiz" faydalanma hakkına sahip olanları kapsar.

 

Yasal Dayanak

Madde 3 

3 . 1 - 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

3 . 2 - 5393 sayılı Belediye Kanunu,

3 . 3 - 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu,

3 . 4 - 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

3 . 5 - 6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

3 . 6 - 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Kanunu,

3 . 7 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

3 . 8 - 5584 sayılı Posta Kanunu,

3 . 9 - 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması İle İlgili Kanun

3 . 10 - 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

3 . 11 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,

3 . 12 - Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/05/2012 tarihli 2012/1 Sayılı Kararı,

3 . 13 - Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Yönetmelik,

3 . 14 - 4 Mart 2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ücretsiz Veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği,

3 . 15 - 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

3 . 16 - 24678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

3 . 17 - 24717 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

3 . 18 - 24772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/4109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

3 . 19 - 27586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/404 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

3 . 20 - 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik,

3 . 21 - 26941 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik,

3 . 22 - 6111 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

3 . 23 - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.

 

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;

Başkanlık: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

 

UKOME: Tekirdağ Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Merkezini,

 U.D.B: Ulaşım Dairesi Başkanlığını,

 

Toplu Taşıma Araçları: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince işletilen, işlettirilen, koordine edilen ve denetlenen edilen toplu taşıma sistemindeki tüm araçları,

Elektronik Ücretlendirme Sistemi (Validatör): Toplu taşıma araçlarında bulunan, seyahat kartların kullanılarak (cihaza okutularak) biniş ücretinin ödendiği sistem,

Seyahat Kartı Dolum Noktası (Bayi): Tekirdağ Büyükşehir sınırları içerisinde bulunan indirimsiz seyahat kartların ve seyahat biletlerinin satıldığı, indirimsiz, indirimli ve ücretsiz kişiselleştirilmiş elektronik seyahat kartlarına biniş ücretinin yüklendiği yerdir,

 

Seyahat Kartı Dolum Cihazı (Pos Cihazı): Seyahat kartı dolum noktasında bulunan indirimsiz, indirimli ve ücretsiz kişiselleştirilmiş elektronik seyahat kartlarına biniş ücretinin yüklenmesi için kullanılan cihaz,

 

Toplu Taşıma Seyahat Kartları: Toplu taşımada entegre elektronik ücret toplama sistemi bulunan toplu taşıma araçlarında geçerli olacak indirimsiz, indirimli ve ücretsiz kişiselleştirilmiş elektronik seyahat kartlarını,

 

Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartı: Resimli kişisel bilgilerin bulunabileceği indirimli veya ücretsiz elektronik seyahat kartını,

 

Toplu Taşıma Seyahat Bileti: Toplu taşıma seyahat kartı sahibi olmayan kullanıcıların Toplu Taşıma Araçlarından yararlanırken elektronik olarak biniş ücreti ödeme amacıyla kullanılabilen, üzerine parasal değer yüklenemeyen tek veya birkaç seferlik kullanım hakkı olan Kullan At Bileti,

 

Öğrenci: Türkiye veya yurt dışında örgün eğitim kurumlarındaki öğrenciler, YÖK kapsamındaki tüm üniversiteler ile şehrimizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencileri, açık öğretim fakültesi, 3308 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi gereği çıraklık okulları öğrencilerini ve 4+4+4 kapsamında öğrenim görmekte olup son (4'ü lise bölümünü) örgün ve yaygın öğretim (yüz yüze eğitim) kapsamında açıktan okuyan öğrencilerini, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışmadığını belgeleyen yaygın ve uzaktan öğrenim öğrencilerini kapsar.

 

Öğretmen ve Öğretim Görevlisi: Örgün eğitim kurumlarında (Devlet okullarında ve Y.Ö.K.'te Öğretmen ve Öğretim Üyesi olarak ) 657 sayılı yasaya göre görev yapan Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı personellerini kapsar.

 

65 yaş Üzeri: 65 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı kişileri kapsar.

 

Engelli: T.C. Başbakanlık Engelliler İdaresi Başkanlığınca veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerince verilmiş Engelliler Kimlik Kartı veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile % 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen kişileri kapsar.

 

Engelli Refakatli: Sağlık Kurulu raporu Ağır Engelli bölümünde "EVET" yazan Ağır Engellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere beraber seyahat ettikleri engelli ve refakatçisini kapsar.

 

Gazilerin, Şehitlerin Dul Eşleri, Yetimleri, Anneleri ve Babaları: 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun veya 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47'inci maddesine, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malulü sayılarak aylık bağlananların kendileri, eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malulü sayılarak aylık bağlananlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin kendileri ile eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılacak şekilde hayatını kaybedenlerin ya da aynı kapsamda aylık almaktayken hayatını kaybedenlerin eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babalarını kapsar.

 

Sarı Basın Kartı: T.C. Başbakanlık Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından sarı basın kartı verilmiş kişileri kapsar.

 

Posta Dağıtıcıları: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi üniformalı postacı ve dağıtıcıları kapsar.

 

Belediye Zabıtası: Belediye Zabıta kadrosunda fiilen görev yapan personeli kapsar.

 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapmakta olan çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, baş komiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar.

 

Harcırah Kanununa Tabi Olanlar: 05.04.2002 tarih ve 24717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2002/3835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği; 6245 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen; Memuriyet mahalli dâhilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir ile gerekli vizeleri alınmış memur ve hizmetlileri kapsar.

 

Görevli (TUİK Personeli) : Türkiye İstatistik Kurumu 5429 sayılı kanunun 49.maddesi çerçevesinde sayım, araştırma, inceleme, denetim ve veri kalite kontrolü için sahada görevlendirilen personelleri kapsar.

 

Milli Sporcu: 24/06/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanuna göre aylık bağlananların kendileri.

 

Orman Muhafaza Memurları: Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde görevli resmi üniformalı orman muhafaza memurlarını kapsar.

 

Kişiselleştirme İşlemi: İndirimli veya Ücretsiz elektronik seyahat kartların üzerine kart sahibinin fotoğrafı ile birlikte adı, soyadı, kurumu, görevi vb. bilgilerin bastırılarak kartların kişiye özel hale dönüştürülmesi işlemi.

 

Tam Tarifeye Dönüştürme İşlemi: İndirimli veya Ücretsiz elektronik seyahat kartlardan vize işlemini yaptıramayan ve gerekli şartları kaybedenlerin tam ücretli tarifeye geçirilmesi.

 

Geçersiz Kart Listeleme (Kara Liste) : Kayıp, çalıntı ve usulsüz kullanım durumunda elektronik seyahat kartın bloke edilerek kullanılamaz hale getirilmesi.

 

Vize İşlemi: Kişiselleştirilmiş Bu Kartlarda şartlarının devam ettiğini belgeleyerek kullanımının uzatılmasını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

Madde 5 - Toplu Taşıma Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar Ve Başvuru Koşulları

 

5 . 1 - İndirimsiz (Tam) Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

İndirimsiz seyahat kartı almak isteyen kişiler, seyahat kartı dolum noktalarından Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen tarifeye göre kart bedelini ödeyerek alırlar.

5 . 2- İndirimli Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

      5 . 2 . 1 - Öğrenci:

a ) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıliçinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar öğrenci indiriminden faydalanamaz.

b )  Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, kayıt yaptırdıkları dönemden başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrenci indirim hakkından yararlanabilirler. Öğrenciler, kayıt yenilemedikleri dönemde öğrenci indirim hakkından yararlanamaz. Kayıt yenilemedikleri dönemler azami öğretim süresine sayılır.

 

5 . 2 . 2 -   İstenen Belgeler:

a ) Kişiselleştirilmiş seyahat kartı başvuru formu,

b ) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c ) M.E.B. ve Y.Ö.K. bünyesindeki okul idarelerince onaylanmış son 3 aya ait kimlik bilgileri bulunan öğrenim belgesi aslı,

d ) Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin Açık Öğretim Bürosu tarafından onaylanmış son 3 aya ait öğrenim belgesinin aslı.

e ) 4+4+4 Açık Lise Öğrencileri; Örgün ve Yaygın Öğretim (yüz yüze eğitim) kapsamında olanlar (29 yaşından gün almamış olmak, 29 yaşı üzerinde olup ta S.G.K. kapsamı dışında olmak, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile ) Okul İdareleri tarafından onaylanmış son 3 aya ait öğrenim belgesi aslı .

f ) Yurt dışında öğrenim gören ve yurt dışından öğrenim görmek üzere ülkemizde bulunan öğrencilerde okul idareleri tarafından onaylanmış son 3 aya ait kimlik bilgileri bulunan öğrenim belgesi aslı.

g ) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

h ) Toplu taşıma seyahat kart bedelinin ödendiğine dair makbuz örneği.

 

5 . 2 . 3 - Öğretmen ve Öğretim Görevlisi İstenen Belgeler:

a ) Kişiselleştirilmiş seyahat kart başvuru formu,

b ) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c ) 657 sayılı kanuna tabi Kurum müdürlüklerince onaylanmış kimlik bilgileri bulunan öğretmen görev yeri belgesi aslı, (kadro unvanları belirtilmiş olacak)

d ) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

e ) Toplu taşıma seyahat kart bedelinin ödendiğine dair makbuz örneği,

f ) Emekli personel indirimli seyahat hakkından yararlanmaz.

 

5 . 2 . 4 - İndirimli Kartın Veriliş Usulleri ve Kullanım Şartları:

a ) Başvuru koşullarını taşıyan kullanıcı tarafından seyahat kartı başvuru formunun doldurulması, gerekli belgelerin ibrazı ve talep edilen toplu taşıma seyahat kartının bedelinin ödenmesi sonrası, başvurunun onaylanması halinde, fotoğraflı, isimli, seri numaralı ve kurumunu veya veriliş nedenini içeren bilgilerin yer aldığı kişiselleştirilmiş toplu taşıma indirimli seyahat kartı düzenlenir.

b ) İndirimli kart sahipleri; Toplu taşıma araçlarında kartlarını elektronik ücretlendirme sistemine okutmak şartıyla Belediye Meclisi tarafından belirlenen tarifeye göre indirimli olarak seyahat ederler. Elektronik ücretlendirme sistemi olmayan araçlarda ise indirimli seyahat etmek için gerekli olan öğrenci veya öğretmen kimlik kartlarını vb. sürücüye göstererek indirimli olarak seyahat ederler.

 

5 . 3 - Ücretsiz Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

 

5 . 3 . 1 -  Gazilerin, Şehitlerin Dul Eşleri, Yetimleri, Anneleri ve Babaları

İstenen Belgeler:

a ) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen seyahat kartı ile ücretsiz seyahat ederler. Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek elektronik kart düzenlenebilir.

b ) Kişiselleştirilmiş seyahat kart başvuru formu,

c ) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

d ) 1005, 3292, 5434, 5510 ve 2330 sayılı kanunlara göre hak sahibi olduklarını belgeleyen yazı veya belge veya Bakanlıkça verilmiş olan kartın fotokopisi,

e ) Toplu taşıma seyahat kart bedelinin ödendiğine dair makbuz örneği,

f ) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

 

5 . 3 . 2 - Sarı Basın Tanıtım Kartı Sahipleri

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce verilmiş Sarı Basın Tanıtım Kartı ile ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek elektronik kart düzenlenebilir.

a ) Kişiselleştirilmiş seyahat kart başvuru formu,

b ) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c ) Sarı Basın Tanıtım Kartının fotokopisi,

d ) Toplu taşıma seyahat kart bedelinin ödendiğine dair makbuz örneği,

e ) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

 

 

5 . 3 . 3 -  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli

T.C.  İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapmakta olan çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kurumları tarafından verilmiş personel kimlik kartlarını, sürücü personele göstermek suretiyle toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek elektronik kart düzenlenebilir.

a ) Kişiselleştirilmiş seyahat kart başvuru formu,

b ) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c ) Kurumları tarafından verilmiş personel kimlik kartı fotokopisi,

d ) Toplu taşıma seyahat kart bedelinin ödendiğine dair makbuz örneği,

e ) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

f ) Emekli personel toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaz.

 

 

5 . 3 . 4 - Belediye Zabıtası

a ) Belediyelerde görev yapan 657 sayılı kanuna tabi olan zabıta memurları kendilerine verilmiş olan Zabıta personel kimlik kartlarını, sürücü personele göstermek suretiyle toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek elektronik kart düzenlenebilir.

a ) Kişiselleştirilmiş seyahat kart başvuru formu,

b ) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c ) Kurumları tarafından verilmiş personel kimlik kartı fotokopisi,

d ) Toplu taşıma seyahat kart bedelinin ödendiğine dair makbuz örneği,

e ) Son 6 ay içinde çekilmiş resmi kıyafetli 1 adet vesikalık fotoğraf,

f ) Emekli personel toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaz.

 

5 . 3 . 5 - Posta Dağıtıcıları

657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan postacı ve dağıtıcı kadrosunda olanlar kendilerine verilmiş kimlik kartları ile ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek elektronik kart düzenlenebilir.

a ) Kişiselleştirilmiş seyahat kart başvuru formu,

b ) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Kurumları tarafından verilmiş personel kimlik kartı fotokopisi,

d ) Son 6 ay içinde çekilmiş resmi kıyafetli 1 adet vesikalık fotoğraf,

e ) Toplu taşıma seyahat kart bedelinin ödendiğine dair makbuz örneği,

f ) Emekli personel toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaz.

 

5 . 3 . 6 - 65 Yaş Üzeri Kişiler

65 yaş ve üzeri kişiler nüfus cüzdanını sürücü personele göstermek suretiyle toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek elektronik kart düzenlenebilir.

a ) Kişiselleştirilmiş seyahat kart başvuru formu,

b ) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c ) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

d ) Toplu taşıma seyahat kart bedelinin ödendiğine dair makbuz örneği,

 

5 . 3 . 7 - Engelli Kişiler

Engelli kişiler, engelli kimlik kartını göstermek suretiyle toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek elektronik kart düzenlenebilir.

a ) Kişiselleştirilmiş seyahat kart başvuru formu,

b ) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c ) Engelli kimlik kartı fotokopisi,

d ) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

e ) Toplu taşıma seyahat kart bedelinin ödendiğine dair makbuz örneği,

 

5 . 3 . 8 - Engelli Kişilerin Refakatlisi

Engelli kimlik kartının ağır engelli bölümünde EVET yazan engelli ile beraber seyahat eden refakatlileri de toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar.

Ancak seri seyahat etmek isteyen ağır engelliler için kendi rızaları ile aşağıdaki belgelerle elektronik kart düzenlenebilir. Ayrıca bu kart kendisi ile birlikte refakatlisi için de geçerlidir.

a ) Kişiselleştirilmiş seyahat kart başvuru formu,

b ) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c ) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

d ) Toplu taşıma seyahat kart bedelinin ödendiğine dair makbuz örneği,

e ) Ağır engelli, refakatçisi olduğu beyan ettiği kişiden bu hakkın kullanılması için ayrıca belge istenmez.

f ) Refakatli yalnız başına toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanamaz.

 

5 . 3 . 9 Denetim Hizmetleri Sınıfı Personeli

Denetim amacıyla görevlendirilmiş 657 sayılı kanuna tabi görevliler görev yazıları ile toplu taşıma araçlarından yararlanmak için ilgili kurumundan bedeli tahsil edilmek kaydıyla aşağıdaki belgeler talep edilerek düzenlenerek elektronik kart ile seyahat ederler.

a ) Kişiselleştirilmiş seyahat kart başvuru formu,

b ) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c ) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

d ) Görevli olduğuna dair kurum yazısı,

e ) Toplu taşıma seyahat kart bedelinin ödendiğine dair makbuz örneği,

 

5 . 3 . 10 - Görevli (TUİK Personeli)

Türkiye İstatistik Kurumu personeli Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı içerisinde sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için sahada görevli ise, toplu taşıma araçlarından yararlanmak için ilgili kurumundan bedeli tahsil edilmek kaydıyla aşağıdaki belgeler talep edilerek düzenlenen elektronik kart ile seyahat ederler.

a ) Kişiselleştirilmiş seyahat kart başvuru formu,

b ) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c ) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

d ) Görevli olduğuna dair kurum yazısı,

e ) Toplu taşıma seyahat kart bedelinin ödendiğine dair makbuz örneği,

 

5 . 3 . 11 - Devlet Sporcusu

Bakanlık tarafından verilen Devlet Sporcusu tanıtım kartı ile ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek elektronik kart düzenlenebilir.

a ) Kişiselleştirilmiş seyahat kart başvuru formu,

b ) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c ) Devlet Sporcusu tanıtım kartı fotokopisi,

d ) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

e ) Toplu taşıma seyahat kart bedelinin ödendiğine dair makbuz örneği,

 

5 . 3 . 12 - Orman Muhafaza Memurları

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen tanıtım kartı ile ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek elektronik kart düzenlenebilir.

b ) Kişiselleştirilmiş seyahat kart başvuru formu,

c ) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

d ) Kurum tanıtım kartı fotokopisi,

e ) Son 6 ay içinde çekilmiş resmi kıyafetli1 adet vesikalık fotoğraf,

f ) Toplu taşıma seyahat kart bedelinin ödendiğine dair makbuz örneği,

g ) Orman muhafaza memurları seyahat kartlarını resmi kıyafetli olmadıkları zamanlarlarda kullanamazlar.

 

5 . 3 . 13 - Ücretsiz Kartın Veriliş Usulleri ve Kullanım Şartları

a ) Başvuru koşullarını taşıyan kullanıcı tarafından seyahat kartı başvuru formunun doldurulması, gerekli belgelerin ibrazı ve talep edilen toplu taşıma seyahat kartının bedelinin ödenmesi sonrası, başvurunun onaylanması halinde, fotoğraflı, isimli, seri numaralı ve kurumunu veya veriliş nedenini içeren bilgilerin yer aldığı kişiselleştirilmiş toplu taşıma ücretsiz seyahat kartı tanzim edilir.

b ) Toplu taşıma ücretsiz seyahat kartı sahipleri elektronik ücret toplama sistemine entegre olmuş toplu taşıma araçlarında kartlarının validatöre okutarak toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının Uygulama Koşulları

 

Madde 6 - Toplu Taşıma Seyahat Kartları Uygulama Yürürlülük Koşulları

6 . 1 - Seyahat Kartının Yenilenmesi

Herhangi bir sebeple yıpranmış, kullanım dışı kalmış bir kişiselleştirilmiş toplu taşıma seyahat kartı, sahibi tarafından başvuru üzerine iptal edilerek kullanıma kapatılacak ve talep edilmesi halinde başvuru koşullarının sağlanması ve kart bedelinin ödenmesi suretiyle bu seyahat kartı yenilenebilecektir.

Seyahat kartının yenisinin basılması ile ilgili olarak yeni basılan kart ücretinin bedeli Belediye Meclisi tarafından belirlenir.

 

6 . 2 - Seyahat Kartının Kural Dışı Kullanılması

            Tüm toplu taşıma seyahat kart sahiplerinden indirimli veya ücretsiz seyahat edenler, toplu taşıma araçlarına binerlerken kontrolörün veya sürücünün uyarısına gerek kalmadan seyahat kartının fotoğraflı yüzeyini göstermek zorundadırlar.

Bu yönetmelikte yer alan toplu taşım indirimli ya da ücretsiz seyahat kartları, kart sahibi dışındakiler tarafından kullanıldığında ya da süresi dolduğu halde kullanıma devam edilmesi durumunda adı geçen toplu taşıma seyahat kartı sürücü ya da kontroller tarafından el konularak alınır ve ilgilisine teslim edilir.

 

6 . 3 - Seyahat Kartın Vize İşlemi

Kullanımda bulunan toplu taşım indirimli ve ücretsiz seyahat kartına sahip olanların, seyahat kartları kullanım süreleri kartın bastırılmasından itibaren aşağıdaki süreler zarfında geçerlidir.

 

a ) Öğrenci (İlkokul 4 yılla sınırlı ) : Mezuniyet Yılına kadar,

b ) Öğrenci (Ortaokul 4 yılla sınırlı ) : Mezuniyet Yılına kadar,

c ) Öğrenci (Lise 4 yılla sınırlı ) : Mezuniyet Yılı Öğretim yılı sonuna kadar,

d ) Öğrenci (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) : Her Yıl

e ) Öğrenci ( Açık Öğretim ) : Her Kayıt Dönemi

f ) Öğretmen ve Öğretim Elemanı: Her Yıl

g ) Ücretsiz seyahat kart sahipleri 2 Yılda Bir

h ) 65 yaş üzeri kişiler: 2 Yılda Bir.

i ) Engelli raporu sürekli olan kişiler: 2 Yılda Bir.

j ) Engelli raporu süreli olan kişiler: Rapor süresi boyunca.

 

6 . 4 - Seyahat Kartının Kaybedilmesi

Herhangi bir sebeple çalınan veya kaybolan kişiselleştirilmiş toplu taşıma seyahat kartı, sahibi tarafından başvuru üzerine iptal edilerek kullanıma kapatılacak ve talep edilmesi halinde başvuru koşullarının sağlanması ve kart bedelinin ödenmesi suretiyle bu seyahat kartı yenilenir.

Herhangi bir sebeple çalınan veya kaybolan kişiselleştirilmiş seyahat kartları sahiplerinin kayıp veya çalıntı bildirimini yapması gerekmektedir. Aksi takdirde bildirimi yapılmayan kartların sorumluluğu kart sahibine aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toplu Taşıma Seyahat Kartları Tarifelerin Belirlenmesi,

Genel Esaslar, İdari Yaptırım, Yürürlük ve Yürütme

 

Madde 7- Toplu Taşıma Seyahat Kartları Tarifelerin Belirlemesi

            5216 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliklerinde yer alan düzenlemeler uyarınca toplu taşıma araçlarının indirimli ve indirimsiz ücret tarifeleri ile ücretli veya ücretsiz biniş aktarması yapılması Belediye Meclisi tarafından belirlenir.

 

 

Madde 8 - Genel Esaslar

a ) Seyahat Kartları ilgili kurum tarafından güvenli, seri numaralı ve tek suret olarak basılır /bastırılır.

b ) Seyahat kartlarının şekil, renk ve tiplerini belirleme konusunda Büyükşehir Belediyesinin oluru ile ilgili kurum yetkilidir.

c ) Seyahat kartları kişiye özeldir, başkası tarafından kullanılamaz.

d ) Seyahat kartları kimlik kartı olarak kullanılamaz.

Seyahat Kartı Dolum Noktası ( Bayii ) Verilme Şartları

Madde 9 - Bu yönetmelik hükümlerine göre, Toplu Taşımada Kullanılan Seyahat Kartlarının satıldığı Bayilerin tespitinde ve verilmesinde toplu taşıma güzergahları üzerinde olması, Otobüs duraklarına en yakın noktada olması, Aynı güzergahta iki bayii arası mesafesi 300 metreden yakın olmaması, Sabah 06:30 ile Akşam 23:30 saatleri arasında haftanın 7 günü açık olması ve Seyahat Kartı Dolum Cihazı (POS Cihazı ) için Belediye Meclisi tarafından belirlenen depozito ve Data hattı ücretlerinin ödenmesi şartı ile verilir.

 İdari Yaptırımlar

Madde 10- Bu yönetmelik hükümlerine göre, verilecek olan toplu taşım indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarının sahtesini yaptırarak kullanmak isteyenler hakkında, Cumhuriyet Savcılığına gerekli müracaat yapılarak Türk Ceza Kanunlarının ilgili maddelerinin uygulanması talep edilir.

Yürürlük

Madde 11- İşbu Yönetmelik, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nce onaylanıp ilanını takip eden günden itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 09.07.2014 tarih ve 129 Sayılı yönetmelik yürürlükten kalkar.

Yürütme

Madde 12- Bu yönetmeliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Ulaşım Dairesi Başkanlığı yürütür.